Tüzüğümüz

GELİR İDARESİ MÜDÜR ve MÜDÜR YARDIMCILARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

KURULUŞ:18.11.1996

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Derneğin adı “Gelir İdaresi Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Derneğidir”. Kısaca GİM-DER olarak da ifade edilebilir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 – a)Derneğin Genel merkezi İstanbul’dur.

b)Dernek, yurt içinde şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 3 –Gelir İdaresinde görevli müdür ve müdür yardımcılarının birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak, yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, mesleki bilgi birikimini artırmak, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi iletişimini sağlamak, maliye, ekonomi, muhasebe ve diğer bilim dallarında incelemeler yapmak ve sorunlarının çözümü için yasalar çerçevesinde her türlü çalışmada bulunmaktır.

KISALTMALAR:

MADDE 4 – Bu tüzükte geçen;

a) Dernek: Gelir İdaresi Müdürleri ve Yardımcıları Derneğini,

b) Müdür: Derneğe üye olan Gelir İdaresi Müdürü, Müdür, Şube Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Gelir Müdürü, Vergi İstihbarat Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü ile Takdir Komisyon Başkanları ile daha önce bu görevi yapmış olanları ifade eder.

c) Müdür Yardımcısı: Derneğe üye olan Vergi Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı ile gelir Müdür Yardımcılarını ve bu görevde iken daha önce bu görevi yapmış olanları İfade eder,

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

MADDE 5 – Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

1- Üyelerinin yasalardan doğan haklarının gerçekleştirilmesi, yasalarla öngörüldüğü halde verilmeyen hakların alınması ve yeni haklar verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve sorunlarını yetkili makamlara rapor halinde veya yazılı olarak sunmak ve önerilerde bulunmak,

2-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

3-Üyelerinin, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikimini kamunun yararına sunabilmek için konferans, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek ve sonuçlarını yayınlamak,

4- Üyeler ile bunların eş ve çocuklarına kalacak yer sağlanmasında yardımcı olmak veya bu amaçla konukevleri, yurt binaları ve kreşler açmak,

5-Üyelerinden çeşitli nedenlerle ağır kaza gören, muhtaç olan ve evlenenler ile ölenlerin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak,

6-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

8-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

9-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10-Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

11-Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor , gezi ve eğlence li etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkenliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13-amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde , 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair kanan hükümleri saklı kalmak üzere , Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

18-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda , diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Dernek , sosyal alanda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI:

MADDE – 6 Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

Asil Üye: Her müdür, müdür yardımcısı ile bu görevden ayrılanlar yazılı istemde bulunarak Derneğe üye olabilir. Üyelik isteminin kabul ve reddine Yönetim Kurulu yetkilidir. Karar 30 günü geçemez.

Onursal Üyelik: Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine büyük oranda maddi ve manevi destek ve katkısı bulunanlar Merkez Yönetim Kurulunun vereceği kararla onursal üyeliğe kabul edilebilirler.

Üyelik koşulları : 5253 sayılı dernekler yasası ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun aradığı niteliklere haiz olması gereklidir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7- Derneğin her üyesi yazılı istemde bulunarak üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 8 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kabul etmiş olmak,

6-Dernekçe verilmiş yetki olmadan Derneği herhangi bir yük ve sorumluluk altına sokanlar,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Çıkan ve çıkartılan üyeler bir yıl geçmedikçe tekrar üye olamazlar.

Dernekten çıkan ve çıkartılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE 9 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

KURULUŞ:

MADDE 10- Gelir İdaresi Müdürleri Derneği genel merkez ve şubeleri oluşur.

Genel Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

GENEL MERKEZ GENEL KURUL OLUŞUMU ve TOPLANMA ZAMANI:

MADDE 11- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup;şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yıl da bir MAYIS ayın içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 12- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula karılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı olan üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 14- Genel kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda sah çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamanın iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 15 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam salısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçini için yapılacak oylamalarda , oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda ,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulda , aksine karar alınmamışsa , yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada , genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki , tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 16- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin istemi ile görüşülmesi istenilen yeni konular gündeme alınır.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ :

MADDE 17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca
görüşülüp karara bağlanır.

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6)Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması,

9)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek , yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10)Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11)Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ,

12)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13)Derneğin vakıf kurması,

14)Derneğin fesih edilmesi,

15)Yönetim kurulunun diğer önerilerinin inceleyip karara bağlanması,

16)Derneğin en etkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

17)Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ:

MADDE 18 – Yönetim Kurulu, dokuz asil ve dokuz yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye görev vermek,

2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3)Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4)Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak , derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin , ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5)Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6)Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7)Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8)Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9)Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10)Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11)Derneğe üye alınması ve üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek,

12)Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

İŞ BÖLÜMÜ:

MADDE 19 – Genel Merkez Yönetim Kurulu seçiminden sonra ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir genel başkan, en az bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

Yapılacak faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasında işbölümü yapılır.

TOPLANTI ve KARAR ALMA USULÜ:

MADDE 20 – Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir defa önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanır. Olağan toplantı zamanları dışında Başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine de toplanır.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcılarından biri tarafından yapılır.

İzin alınmaksızın ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararıyla başkan tarafından yapılacak yazılı uyarıdan sonra ilk toplantıya da gelmezse görevden alınmış sayılır ve yerine en çok oy almış olan yedek üye çağrılır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Alınan kararlar noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve altı, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 21 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahallin Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ:

MADDE 22 – Denetleme Kurulu, üç asil üç yedek üyeden olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin , tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usüllere göre bir yılını geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DANIŞMA KURULU

MADDE 23 – Danışma Kurulu asil üyeler arasından Merkez Yönetim Kurulunca iki yıl için seçilen yeteri kadar üyeden oluşur. Süresi bitenler tekrar seçilebilir. Kurul, üyelerinin kendi aralarında bir başkan seçilmesi ile göreve başlar.

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

aGenel Kurulca belirtilen konular hakkında görüşler bildirmek, araştırmalar yapmak,

b) Derneğin daha iyi yönetilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Üyelerin sorunlarını incelemek ve bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu başkanı veya kendi başkanının çağrısı üzerine gerekli zamanlarda toplanır.

Danışma kurulunun çalışma usul ve esasları genel kurulun kabul edeceği yönerge ile belli edilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU:

MADDE 24 – Dernek, Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir. Şube açılması olağan genel kurul toplantısında alınır, bu yetki ve sorumluluğu Genel Merkez yönetim kurulu iki yıl uygular.

Bölge merkezlerinde birden fazla şube açılamaz. Şube kurulmayan bölgelerde üyelerin hangi şubeye bağlı olacağına genel merkez yönetim kurulu karar verir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, dernekler yönetmeliğin’ de belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Atanma ve yükselme nedeniyle görevi ve görev yeri değişen üye değişikliği bir ay içerisinde kayıtlı olduğu şube ile yeni kayıt olacağı şubeye bildirir. Şubelerde bu bildirimi bir ay içerisinde genel merkeze bildirir.

Şubeler, tüze kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

MADDE 25 – Şubenin organları şunlardır:

1) Şube Genel Kurulu,

2) Şube Yönetim Kurulu,

3) Şube Denetleme Kurulu.

ŞUBE GENEL KURULU ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARINDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

MADDE 26 – Şubeler,genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantı ayından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde , şube yönetim kurulunca belirlenecek gün , yer ve saatte toplanır.

Şubeler ,genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak , şubede kayıtlı her beş (5) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5’ten az veya toplam üye sayısı 10’dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılır.

TOPLANTI ve KARAR ALMA USULÜ:

MADDE 27 – Toplantı yeri, çağrı, toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda Tüzükte merkez genel kurulu için belirtilen hükümler uygulanır.

Ancak,

1) Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden , günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

2) Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını, Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 28 – Şube Genel kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar:

1) Şube organlarını seçmek,

2) Dernek Tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak,

3) Şubelerin diğer organlarının raporlarını görüşmek,

4) Şubenin bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak,

5)İlgili mevzuatta ve Tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

6)Genel Merkez Genel Kurulunda Şubeyi temsilen oy kullanmak üzere her 5 üyeyi temsilen bir delege seçmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU ve GÖREV ve YETKİLERİ:

MADDE 29 – Şube Yönetim Kurulu 9 asil yedek üye olmak üzere genel kurulca 2 yıllık süre için seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Şube Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1) Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek,

2) Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3) Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

4) Şube ile merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli iletişimi sürdürmek,

5)Dernek Tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

6)Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

7)Yönetim Kurulu, şube ikametgâhında en az ayda bir kez olmak üzere önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte toplanır.

8)Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

9)Kararlar oy çokluğu ile alınır.

10)Katılan üyelerin çokluğu dikkate alınır.

11)Yönetim Kurulu kararlarının bir örneği bir ay içinde Genel Merkeze gönderilir. Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı, Genel Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Şubeler, Şube Genel Kurul veya Genel Merkez Genel Kurul kararıyla da kapatılabilir.

12)Şubenin yıllık çalışmaları bir rapor halinde Genel Kurul Toplantısından en az bir hafta önce Genel Merkeze gönderilir.

13)Şube Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri yasalara ve Tüzüğe aykırı olan her türlü işlem ve davranışlarından dolayı şahsen sorumludurlar.

14)Bu organın görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube ‘de de uygulanır.

ŞUBE DENETÇİSİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

MADDE 30 – Derneğin asil üyeleri arasından Şube Genel Kurulu tarafından 3 asil, 3 yedek denetçi seçilir.

Denetçilerin görev süresi iki yıldır. Tekrar seçilebilirler.

Denetçiler, şubenin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim Kurulu, denetçilerin çalışmaları için gerekli her türlü kolaylığı sağlar.

Bu organın görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

AİDAT MİKTARI:

MADDE 31- Üyelerden giriş ödentisi olarak 20,00.-TL ,(Yirmi Türk Lirası) , asil üyelerinden aylık 20,00.- TL.-( Yirmi Türk Lirası) aidat alınır. Genel Merkez Genel Kurulu bu miktarları artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Aidatlar yıllık veya aylara bölünerek makbuz karşılığı Derneğe ödenir. Aidatlar posta veya banka havalesi ile de gönderilebilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 32 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık olarak alınan bedellerdir.

2) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %30’u altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3)Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4)Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6) Yardım toplama hakkında ki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7)Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8) Diğer gelirler.

HARCAMA TUTARI:

MADDE 33 – Her yıl genel kurulca belirlenecek miktarın üzerindeki bütün giderler için Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak belgeler, Dernek Başkanı – Sayman ve Genel Sekreter – Sayman tarafından birlikte imzalanır.

YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER:

MADDE 34 – Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MERKEZ ve ŞUBELER ARASI MALİ İLİŞKİLER:

MADDE 35 – Şubeler birbirinden borç alıp veremezler. Şubeler üye aidatlarından elde ettikleri gelirlerin % 30’unu elde ettikleri ayı izleyen ayın sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler.

Merkez, mali sıkıntı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi mali kaynaklarını genel merkez ve diğer bir şube ihtiyacı için kullanılabilir.

ÜCRET ve YOLLUK:

MADDE 36 – Kurullarda görev yapan üyeler bu görevlerinden dolayı dernekten ücret alamazlar. Ancak gerekli hallerde genel kurullarda yetki alınarak görevlilerin giderlerinin karşılanır.

Kurul üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışardan görevli kılınanlara görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Genel Merkez ve şubelerden bütçeden pay ayrılır.

DEFTER ve KAYITLAR:

MADDE 37 – Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu defter işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve Giden evraklar, tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri :Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri :Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6ıncı alt bentlerinde kayıtla defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılar.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) ( Dernekler Yönetmeliği EK-16 ‘ da belirtilen) “ İşletme Hesabı Tablosu\” düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise , yıl sonlarında ( 31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİRİN TOPLANMASI ve GİDERLERİN HARCANMASINDA USUL:

MADDE 38 –

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve Gider Belgeleri;

Dernek Gelirleri, ( Dernekler Yönetmeliği EK -17 de örneği bulunan) “ Alındı Belgesi\” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alında belgesi yerine geçer.

Dernek Giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK -13 ‘de örneği bulunan) “ Gider Makbuzu\” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 ‘de örneği bulunan) “ ayni Yardım Teslim Belgesi\” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’de örneği bulunan) “ Ayni Bağış Alındı Belgesi “ ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri “ ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kayıt edilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernek Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan ) “ Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE 39 – Dernekler Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları Tapu ya tescilinden itibaren bir (1) ay içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE 40 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESİH ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 41 – Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gelir İdaresi Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Derneği\” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para mal ve hakları, Gelir İdaresi Müdürleri ve Yardımcıları vakfına, Vakıf kurulmamışsa Darüşşafaka’ ya devredilir. Tasfiye ye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:

MADDE 42- Bu tüzük de belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunun ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve İlgili Diğer Mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 43- Dernekte genel kurul, Yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız denektim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:

MADDE 44- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kirili kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.